Jauna sovb ra ieviesana tirg kr zes apst k os: rekl mas kampa a

Autor:
Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
1086918
 • Produktbeschreibung

  Jauna sovb ra ieviesana tirg kr zes apst k os: rekl mas kampa a

  S gr mata ir dom ta k maza rokasgr mata uz m giem un radosiem cilv kiem, kas v las izm in t savus sp kus izklaides industrijas jom un ir gatavi realiz t jaunas idejas. Sovbiznesa tirgus ir bag ts ar daz diem pied v jumiem, tacu, k uzskata gr matas autore, vienm r var atrasties stais laiks un vieta k dai jaunai, interesantai, l dz sim nepiedz votai un nerealiz tai idejai. Tiesi s iemesla d tika veikts pilotp t jums par jauna sovb ra ieviesanas iesp j m kr zes apst k os. Lai laistu klaj jaunu produktu tirg , nav p r k liela noz me tam, cik inovat va ir t b t ba un saturs, bet gan produkta tirgus nozarei, kas nosaka t reklam sanas un p rdosanas vadl nijas. Katra inovat va ideja ir ne tikai saistosa, bet ar realiz jama, ja non k prasm g s rok s.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  GlobeEdit
  ISBN / EAN
  9783639880915
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

  Art.Nr. 1901328

  Dolata:Compliance contra Wirtschaftskri

  56,00
  Art.Nr. 1766308

  Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything

  13,50
 • 0 Kundenmeinungen

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.