Skolotajs maca to, kas ir vins pats

Autor:
Verfügbarkeit:
Auf Lager.
Artikelnummer:
1357903
 • Produktbeschreibung

  Skolotajs maca to, kas ir vins pats

  Izgl t ba etniski daudzveid g s sabiedr b s, neraugoties uz globaliz cijas procesu unific jo o sp ku, joproj m ir izaicin jums skolot jiem, skol niem, vi u vec kiem, izgl t bas politikas veidot jiem. Vi iem adres ta gr mata. P t jum ir analiz ta un atspogu ota izgl t bas situ cija Latvij p c bilingv l s izgl t bas ievie ana s kumskol 2000. l dz 2002. gad , fokus joties uz skolot ju un skol nu mijiedarb bu, m c bu kult ru s kumskolas klas s skol s, kuras stenoja maz kumtaut bu izgl t bas programmas, k ar skol s, kur s m c bas norit valsts valod . Autorespr t, interpret jot skolot ja pedago isko darb bu k potenci lu kult ru dialogu un iesp ju integr t un apg t skol nu pieredzes daudzveid bu pedago iskaj proces , tas piln g k stenojies maz kumtaut bu skol nu un skolot ju vid . Tas skaidrojams gan ar skolot ju pieder bu vismaz div m kult r m un t s izrais to atv rt bu cit d bai, gan ar skol nu daudzveid go soci lkultur lo pieredzi, kas p t jum pa i izcelts. Skolot ja pedago isk s darb bas soci lintegr jo s modelis ir darba rezult ts; t izmanto ana var pal dz t skolot jiem, kas str d daudzkult ru vid , p t t savu darb bu un stenot to k dialogu ar skol nu pieredz m.
 • Zusatzinformation

  Autor
  Bindung
  Taschenbuch
  Verlag
  GlobeEdit
  ISBN / EAN
  9783639640274
 • Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein

  Art.Nr. 1216370

  Hermann:"Hermeneutische Stunde"d.Hebräe

  79,00
  Art.Nr. 799472

  Piper.05184 Timmerberg.Tiger

  15,00
  Art.Nr. 805513

  Ganteführer-Trier,A.:Kubismus.25 J.T.

  13,90
 • 0 Kundenmeinungen

  Schreiben Sie selbst eine Rezension

  Ihre Meinung interessiert uns – und hilft anderen Kunden bei der Auswahl.

  Wenn Sie dieses Eingabefeld sehen sollten, lassen Sie es leer!