Gastroprotetornoe deystvie atsetilaminosuktsinata kaliya (kogituma)